ugljovodonici

Nina Subarevic's picture

Koliko je procenata heksana u smesi sa heksenom ako jedan gram ove smese obezbojava 5ml rastvora Br2 u ugljen tetra hloridu masene koncentracije 160g/l?

milicaradenkovic's picture

c(Br2)=y/Mr=160/160=1 mol/l

n(Br2)=c(Br2)*V=1*0.005=0.005 mol

CH3CH2CH2CH2CH2CH=CH2+Br2(CCl4)------------------------>CH3CH2CH2CH2CHBrCH2Br

m(heksana)+m(heksena)=1 g

n(heksena)=n(Br2)=0.005 mol

m(heksena)=n(heksena)*Mr=84*0.005=0.42 g

w(heksena)=m(heksena)/m(smese)=0.42/1=0.42=42 %

m(heksana)=m(smese)-m(heksena)=1-0.42=0.58 g

w(heksana)=m(heksana)/m(smese)=0.58/1=0.58=58 %

Nina Subarevic's picture

Hvala