Opšte zakonitosti

Mario's picture

Kako se menja stabilnost viših oksida i hidroksida  u glavnim i sporednim podgrupama sa porastom rednog broja?