Opšta hemija

Mario's picture

Objasniti građu atoma iz porodice aktinoida. Šta je zajedničko i u čemu se razlikuju po građi atomi elemenata lantanoida i aktinoida?

milicaradenkovic's picture

Aktinoidi su elementi koji se nalaze u 7 periodi p.s.e. Razlike izmedju lantanoida i aktinoida su razlicite. Lantanoidi se nalaze u +4 oksidacionom stanju dok aktinoidi se nalaze u +3, +4, +5, +6, +7 oksidacionom stanju . Zbog toga aktinoidi mogu da grade kompleksna jedinjenja.Aktinoidi su razdioaktivni i imaju boju a lantanoidi nisu radioaktivni i nisu obojeni.