molekulska formula

Marija Kovacevic's picture

pri potpunom sagorevanju organske supstance koja sadrzi brom i ima masu 1.88g dobijeno je 0.88g CO2 i 0.36g H2O.prevodjenjem celokupne kolicine broma iz uzorka u bromid srebra dobijeno je 3.76g AgBr.Odrediti molekulsku formulu ispitivane supstance ako je gustina prema vodoniku 94.

milicaradenkovic's picture

XBr2+O2----------------------->CO2+H2O

n(AgBr)=m/Mr=3.76/188=0.02 mol

Mr(XBr)/Mr(H2)=94

Mr(XBr)=2*94=188 g/mol

n(CO2)=m/Mr=0.88/44=0.02 mol

n(H2O)=m/Mr=0.36/18=0.02 mol

n(C)=n(CO2)=0.02 mol

n(H)=2*n(H2O)=2*0.02=0.04 mol

n(C):n(H)=0.02:0.04/:0.02

n(C):n(H)=1:2/*2

n(C):n(H)=2:4 i formula je C2H4Br2 jer je molarna masa 188 g//mol