koncetracija jona

Jecy's picture

u 2000 cm3 rastvora HCl nalazi se 36,45 g ciste kiseline .Izracunajte koncetraciju H+ i OH- jona u tom rastvoru .uzmite da je disocijacija molekula HCL u rastvoru potpuna/.

milicaradenkovic's picture

HCl--------------------->H+ + Cl-

n(kiseline)=m/Mr=36.45/36.5=0.998 mol

c(H+)=c(kiseline)*alfa*v

v=1 jer je broj jona H+ 1, alfa=1 jer je disocijacija potpuna

c(kiseline)=n(kiseline)/V=0.998/2=0.499 mol/l

c(H+)=0.499*1=0.499 mol/l

c(OH-)=Kw/c(H+)=1*10(-14)/0.499=2*10(-14) mol/l