stehiometrija

anesa's picture

Za dobivanje nitratne kiseline uzeto je 17 grama natrijum nitrata i 20 grama sulfatne kiseline.Koliko grama nitratne kiseline je dobiveno .Koja komponenta je ostala u suvisku ? 
HVALA.

milicaradenkovic's picture

2NaNO3+H2SO4-------------------->2HNO3+Na2SO4

n(NaNO3)=m/Mr=17/85=0.2 mol

n(H2SO4)=m/Mr=20/98=0.204 mol

u visku je H2SO4 i to 

n1(H2SO4)=n(NaNO3)/2=0.2/2=0.1 mol

m1(H2SO4)=n1(H2SO4)*Mr=0.1*98=9.8 g

m(u visku)=m1(H2SO4)-m(H2SO4)=20-9.8=10.2 g

n(HNO3)=n(NaNO3)=0.2 mol