Stehiometrija

anesa's picture

Koja je masa hroma u 500 grama kalijum-dihromata?
Koliko se olovo(II)hromata moze dobiti iz iste kolicine kalijum-dihromata?
HVALA!

milicaradenkovic's picture

n(K2Cr2O7)=m(K2Cr2O7)/Mr=500/294=1.7 mol

n(Cr)=2*n(K2Cr2O7)=2*1.7=3.4 mol

m(Cr)=n(Cr)*Mr=52*3.4=176.8 g

K2Cr2O7----------------------->PbCrO4

n(PbCrO4)=2*n(K2Cr2O7)=1.7*2=3.4 mol

m(PbCrO4)=n(PbCrO4)*Mr=3.4*323=1098.2 g