Neorganska hemija. Galvanski spreg

Vuk Biljuric's picture

Galvanski element se sastoji od dvije elektrode, od kojih jedna sadrzi plocicu bakra uronjenu u rastvor bakar(II) sulfata, a druga je nepoznat dvovalentan metal uronjen u rastvor svoje soli.
a) Odredi relativnu atomsku masu nepoznatog metala ako je masa bakarne plocice povecana za 3,175 grama,a masa nepoznate elektrode smanjena za 3,267 grama.
b) Identifikuj anodu i katodu.

Vuk Biljuric's picture

Bio bih zahvalan ukoliko bi neko resio moj zadataka.

Vuk Biljuric's picture

Velika vam hvala!!

milicaradenkovic's picture

Da znam da resim zadatak resila bih ali ne znam.

Vuk Biljuric's picture

Vazi,nema problema. Nego sam ja mislio da vi sve znate.:)

Mika Oficijalni Profil's picture

Ja sam to ovako radila.
m(Cu)= 3,175g
n(Cu)=m(Cu)/M(Cu)=3,175g/63,5g/mol=0,05mol
n(X)=0,05mol
m(X)=3,267g
M(X)=m(X)/n(X)=3,267g/0,05mol=65,3g/mol
Dakle, nasli smo molarnu masu odnosno relativnu atomsku masu nepoznatog metala i u periodnom sistemu vidimo da se radi o cinku-Zn.