Hlor

Hemicarka5's picture

U jednoj zapremini vode sobne temperature rastvara se oko 442 zapremine  hlorovodonika.Iracunajte kolicinsku  koncentraciju HCl u rastvoru.Uzmite da je molarna zapremina HCl na sobnoj temperaturi 24 dm3/mol.

milicaradenkovic's picture

V(HCl)=442 dm3

n(HCl)=V(HCl)/Vm=442/24=18.42 mol

c(HCl)=n(HCl)/V(HCl)=18.42/442=0.0417 mol/l