Hlor

Hemicarka5's picture

U 2000 cm3 rastvora HCl nalazi se 36,45g ciste kiseline.Izracunajte koncentraciju H+ i H- jona u tom rastvoru.Uzmite da je disocijacija molekula HCl u rastvoru potpuna.

milicaradenkovic's picture

n(HCl)=m/Mr=36.45/36.5=0.998 mol

c(HCl)=n(HCl)/V=0.998/2000*10(-3)=0.499 mol/l

HCl---------------------->H+ + Cl-

(H+)=c(HCl)*alfa*v

v=1 jer je broj H+ jona 1 a alfa=1 jer je disocijacija potpuna

(H+)=0.499 mol/l

(OH-)=Kw/(H+)=1*10(-14)/0.499=2*10(-14) mol/l