Ketoni

Millen's picture

Pri adiciji vode na 1,62g alkina dobija se 2,16g odgovarajucih ketona,odredi M tog ketona?

Tiranikus's picture

Opsta formula alkina je Cn H2n-2.

Cn H2n-2 + H2O ------> Cn H2n-1 OH, sto predstavlja alken sa OH- grupom.

 

Zbog keto-enolne tautomerije dvostruka veza unutar "alkenskog" dela se razbija i prelazi na O iz OH- grupe, pri cemu se H iz iste grupe prebacio na onaj C atom sa kog je dvostruka veza pobegla (http://sr.wikipedia.org/sr/Keto-enolni_tautomerizam)

 

Opsta formula ostaje ista:

Cn H2n-2 + H2O ------> Cn H2n-1 OH ===== Cn H2n O

1.62g ---------------------------------------------------------2.16

12n+2n-2=14n-2 ----------------------------------------12n+2n+16 = 14n +16

1.62:2.16 = (14n-2):(14n+16)  ==> 3.5n=14 ==> n=4

=> M(keton) = 14*4+16=72