Salicilna kiselina

Minika883's picture

Salicilna kiselina reaguje sa bromom i daje kristalan proizvod. Rastvor salicilne kiseline, 25,0 cm3, koncentracije 0,01 mol/dm3 , dodat je u 30,0 cm3  rastvora 0,01 mol/dm3 KBrO3. Višak KBr i HCl je dodat u taj rastvor, a brom koji nije izreagovao sa salicilnom kiselinom (0,00015 mol) je određen jodometrijski. U kom molskom odnosu reaguju brom i salicilna kiselina?

Rešenje: n(Br2) : n(salicilna kiselina)=3 : 1

Pop.'s picture

Imamo oks-red r-ju:

KBrO3 + 5KBr + 6HCl = 3Br2 + 3H2O + 6KCl

n(KBrO3) = c * V = 0,01 * 0,030 = 3*10-4 mol

n(Br2, ukupan) = 3n(KBrO3) = 9*10-4 mol

n(Br2, proreagovao u reakciji) = n(Br2, ukupan) - n(Br2, preostao)

n(Br2, pror.) = 9*10-4 - 1,5*10-4 = 7,5*10-4 mol

n(sal.kis.) = V * c = 0,025 * 0,01 = 2,5*10-4

n(sal.kis) : n(Br2) = 2,5*10-4 : 7.5*10-4

n(sal.kis.) : n(Br2) = 1:3