Dobijanje etanola

Jovanaa's picture

Etanol se moze dobiti fermetacijom glukoze. Koliko glukoze treba za dobijanje 132kg rastvora etanola masenog udjela 0,958? Mr(C6H12O6)=180,Mr(C2H5OH)=46. C6H12O6=1/2C2H5OH

milicaradenkovic's picture

C6H12O6------------------>2C2H5OH+2CO2

w(etanola)=m/mr

m=w(etanola)*mr=0.958*132=126.46 kg

n(C6H12O6)=n(etanola)/2

n(etanola)=m/Mr=126.46*10(3)/46=2749 mol

n(C6H12O6)=2749/2=1374.5 mol

m(glukoze)=n(C6H12O6)*Mr=1374.5*180=247.41 kg