Mangan

Hemicarka5's picture

Izracunajte koliko je tona cistog uglja(koji se oksiduje do CO2) potrebno za redukciju 8,7t piroluzita MnO2 do elementarnog mangana.Koliko se mangana dobija pri ovom procesu ako je piroluzit sadrzao 20% primjesa?

milicaradenkovic's picture

MnO2+C-------------------->Mn+CO2

n(piroluzita)=m/Mr=8.7*10(6)/87=1*10(5) mol

n1(piroluzita)=0.2*n(piroluzita)=0.2*1*10(5)=2*10(4) mol

n(C)=n1(piroluzita)*Mr=2*10(4)*12=0.24 t

n(Mn)=n1(piroluzita)*Mr=55*2*10(4)=1.1 t

Ucenik-92's picture

Zar ne bi trebalo mnoziti sa 0.8, a ne sa 0.2 ?