organska hemija 2

hemicar91's picture

reakcije aminokiselina sa NaNO2 i HCl-om? 

milicaradenkovic's picture

R-CHNH2COOH+NaNO2+HCl------------------------->RCHOHCOOH+N2+NaCl+H2O

Dimitrije94's picture

Којих аминокиселина? Претпоставићемо да су у питању алфа-аминокиселине. То су примарни амини. Примарни амини са азотастом киселином реагују дајући нестабилне N-нитрозо амине који одмах прелазе у диазонијум соли које опет дају карбокатјон одласком молекулског азота. Под условом да не долази до скелетног премештања карбокатјон реагује са водом (која је растварач и налази се у великом вишку у односу на све остале супстанце) и гради се алфа-хидроксокарбоксилна киселина.