zapremina metanala

lanast's picture

kolika se zapremina 25% rastvora metanala (p=1,1 g/cm3) moze dobiti oksidacijom 28dm3 metana na 500 stepeni celzijusa i u prisustvu katalizatora i pri  pritisku od 2 bara (1 bar= 10<5 Pa)? resenje 85,23 cm3 hvala

milicaradenkovic's picture

CH4+O2----------------->HCHO+H2O

n(metana)=p*V/R*T

n(metana)=2*10(5)*28*10(-3)/8.314*773.15=0.87 mol

n9metanala)=n(metana)=0.87 mol

m(metanala)=n(metanala)*Mr=30*0.87=26.1 g

mr=m(metanala)/w=26.1/0.25=104.4 g

V(metanala)=mr/ro=104.4/1.1=94.9 cm3 greska je u resenju.