Ugljovodonici

Vuk Biljuric's picture

Koliko grama broma se adira na 1 mol propina ako se iz 0,4g propina dobija 3,6g bromnog derivata?

milicaradenkovic's picture

C3H4+2Br2------------------>C3H4Br4

0.4g:40=3.6:x

x=40*3.6/0.4=360 g 

m(Br2)=360-40=320 g

 

 

Vuk Biljuric's picture

Nastaje li adicijom alken ili alkan?

milicaradenkovic's picture

Alkan.