hrom oksid

lanas's picture

pri redukciji jednog mola hroma(III)-oksida pomocu praha aluminijuma oslobadja se 534kJ toplote.koliko ce se toplote osloboditi ako se redukovalo 7,6g hrom (III)oksida? resenje:26,7 hvala

milicaradenkovic's picture

1 mol--------------------------534 kJ

0.05 mol--------------------------x kJ

x=0.05*534/1=26.7 kJ

n(Cr2O3)=m/Mr=7.6/152=0.05 mol