Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Kako reaguju vodeni rastvori sledecih soli: Na2HPO4 i Na3PO4.Znam da reaguju bazno,ali zbog cega?

Woody's picture

Na3PO4 je so jake baze i slabe kiseline. A soli jakih baza i slabih kiselina, u ovom slučaju neutralne, reaguju bazno. E sad, poseban je slučaj kod Na2HPO4 i NaH2PO4. Kod prve je hidroliza bazna, a kod druge kisela. Hidroliza će zavisiti od toga da li je konstanta kiselosti ili konstanta baznosti veća, za dati anjon. Upoređuju se kisela i bazna konstanta kiselosti za H2PO4-, odnosno HPO42- jon.
Na2HPO---> 2Na+ + HPO42-

Ukoliko se sekundarni hidrogenfosfatni anjon ponaša kao kiselina, sledi: HPO42-  <---> H+ PO43-    Tablični podatak za Ka (HPO42-) = 4,8 * 10 -13

Ukoliko se ponaša kao baza, sledi: HPO42- + H2O ---> H2PO4- + OH-
Ovaj rastvor reaguje bazno, treba nam bazna konstanta Kb (HPO42-) = Kw/ Ka(H2PO4-) = 10-14 / 6,2 * 10-8 = 1,6 * 10-7
Uočavamo da je Ka (HPO42-) < Kb (HPO42-). Znači, HPO42-  jon je jača baza nego kiselina. Pa usled toga, so hidrolizuje bazno.
Analogno se radi za NaH2PO4.