so

danijela's picture

koliko se dobija grama soli uvodjenjem 0,48mola  ugljen (IV)oksida u vodeni rastvor natrijum fenoksida na temp od 160stepeni C? resenje 76,8 hvala

Vuk Biljuric's picture

Na temperaturi od 160 stepeni Celzijusa uvodjenjem ugljenik(IV)-oksida u vodeni rastvor natrijum-fenoksida dobija se natrijum-salicilat.Molekulska formula natrijum-salicilata je C7H5O3Na (jegro benzena u polozaju 1 vezana je -COONa grupa,u polozaju 2 je -OH grupa)

C6H5ONa + CO2 → C7H5O3Na

M(C7H5O3Na)=160g/mol

1 mol CO2........ 160g mol C7H5O3Na
0,25 mol CO2.......Xg mol C7H5O3Na
------------------------------------
X= 40g C7H5O3Na

Vuk Biljuric's picture

Izvinjavam se,greska je u molovima x=0.48x160=76.8g natrijum salicilata