Supstitucija kod toluena

Star dust's picture

Da li može prilikom reakcije toluena i Cl2, dobiti 2,4,6-trihlortoluen? Tj, moje pitanje je: Da li se prilikom elektrofilne supstitucije kod toluena mogu dobiti i trisupstitucioni proizvodi, ili samo monosupstitucioni proizvodi?

Hvala ;)

Woody's picture

U toj reakciji nastaju dva proizvoda. Jedan orto, a drugi para supstituisan. Produkti su: o- hlortoluen + p-hlortoluen.