kolicina

laky1234's picture

Koliko ima mola kalcijum-hidroksida u jednom dm3 rastvora koji je nastao miješanjem 200 cm3 rastvora kalcijum-hidroksida koncentracije 22,2 g/dm3 i 50 cm3 vode? (Ca=40)

R:0,24

milicaradenkovic's picture

c=y/Mr=22.2/74=0.3 mol/l

n(Ca(OH)2)=c*V=0.2*0.3=0.06 mol

Vu=V1+V2=200+50=250 ml

c(Ca(OH)2)=n(Ca(OH)2)/Vu=0.06/0.25=0.24 mol