hlorofil

danijela's picture

hlorofil sadrzi 2,7% magnezijuma.svaki molekul hlorofila ima jedan atom Mg.koliko je relativna molarna masa hlorofila?  hvala

milicaradenkovic's picture

w(Mg)=2.7%

1 molekul hlorofila=1 atom Mg

w(Mg)=Ar(Mg)/Mr

0.027=24/Mr

Mr=24/0.027=888.89 g/mol hlorofil