pKa,pKb

atomcic's picture

Kako da odredim najjacu ili najslabiju kiselinu na osnovu pKb ili Ka i tako tih stvari?

Npr.

1. Na osnovu pKb vrednosti navedenih konjugovanih baza,odrediti koja je od odgovarajucih kiselina najslabija?

pKb(CH3COO-)=9,20   pKb(H2PO4-)=11,90   pKb(NH3)=4,80  pKb(CO32-)=3,70  pKb(HCOO-)=10,20

 

2. Na osnovu datih vrednosti za Ka,odrediti koja kiselina je najjaca u vodenom rastvoru?

Ka(HNO2)=4x10-4   Ka(HF)=6,6x10-4   Ka(HCIO)=5x10-5  Ka(CH3COOH)=1,8x10-5  Ka(HCN)=7,9x10-9

 

3. Koja od navedenih karboksilnih kiselina ima najvisu vrednost za pKa?

1)heksadekanska  2)propanska  3)etanska  4)metanska  5)oktanska

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.