Prelazni metali

magdalena's picture

Za odredjivanje ugljenika u gvozdju uzet je 1g strugotine i zagrijavan u struji kiseonika.Kiseonik je nakon toga proveden kroz prethodno izmjerenu cijev,napunjenu kalcijum-oksidom.Nakon zavrsene reakije doslo je do porasta mase cijevi za 64,6mg.Koliki je maseni udio ugljenika u gvozdju?

Pop.'s picture

Jedino što meni pada na pamet je da se kiseonikom i zagrevanjem izdvaja vlaga (voda) i da ona potom reaguje sa CaO. Tako da ovo povećanje mase cevi bi trebalo da predstavlja povećanje usled nastanka Ca(OH)2. Onda od 1 g oduzmeš odgovarajuću masu vlage koja je isparila i na kraju samo odrediš maseni udeo gvožđa.