sadrzaj srebra

sara1234's picture

uzorak srebra mase 1,50g rastvoren je u azotnoj kiselini i zatim su Ag+ joni staloženi kao Ag2S. ako masa dobijenog Ag2S iznosi 0,124g, onda je sadržaj srebra u rudi _______ ??

dobije se 7,2%

milicaradenkovic's picture

Ag2S-------------------->2Ag+ + S2-

n(Ag2S)=m/mr=0.124/248=0.0005 mool

n(Ag+)=2*n(Ag2S)=0.0005*2=0.001 mol

m(Ag+)=n(Ag+)*Mr=0.001*108=0.108 g

w(Ag+)=m(Ag+)/m(srebra)

w(Ag+)=0.108/1.5=0.072=7.2 %