Izromerija

Vuk Biljuric's picture

Koliko ima izomernih 1,2 dibrombutana?

trolololo lo's picture

Br-CH2-CH(Br)-CH2-CH3

      

Drugi C atom je hiralan, pa prema tome L i D 1,2 dibrombutan tj. 2.

Vuk Biljuric's picture

Kako je hiralan kad i sa lijeve i sa desne strane vezan za ch2 ?

trolololo lo's picture

ne gleda se samo prvi C atom nego čitav niz 

tako sa leve strane imaš CH2Br- ; a sa desne -CH2-CH3;