Osmotski pritisak

IvanArsic's picture

Koji ce od navedenih rastvora,cije su koncetracije 0,025mol/l,pokazivati najvisi omostski pritisak?

kalcijum-nitrat

aluminijum-hlorid

natrijum-hlorid

saharoza

amonijum-bromid

trolololo lo's picture

mislim da računaš prema formuli P=C*R*T*i

gde je i=broj jona na koji disocira molekul

npr.: Ca(NO3)2 => Ca++2NO3-     i=3   jedan jon Ca+i dva NO3-

rešenje je aluminijum-hlorid

AlCl3 => Al++3Cl-    i=4

on ima najveću vrednost za i prema tome i za P