pritisak

didi's picture

U zatvorenoj posudi na odredjenoj temperaturi disocira amonijum hidrogensulfid prema jednacini:
   NH4SH(s)⇔H2S(g)+NH3(g)

Ukupni pritisak u stanju ravnoteze iznosi 1 bar. Ako se sada u posudu uvede neka kolicina amonijaka, nakon uspostavljanja ravnoteze, ukupni pritisak iznosi 1,2 bara. Izracunati ravnotezni parcijalni pritisak NH3 i H2S nakon uvodjenja amonijaka. Gasovi se ponasaju idealno.

Pop.'s picture

da li su rešenja 0,3 i 0,1 bar?

didi's picture

rjesenje:  P(H2S)=0,27bar  i P(NH3)=0,93 bar

Pop.'s picture

Blah, nisam provalio da nisu sve supstance u gasovitom stanju. Evo ti neki moj nacin, probacu da ti ga objasnim :)

Fora ti je da ti se vrednost za konstantu ravnoteze ne menja. Imas na pocetku 1 bar, kako nastaju NH3 i H2S od jedne supstance oni moraju imati isti parcijalni pritisak (isti br molova nastaje, pa su i isti parcijalni pritisci).

Kako imas 1 bar = 2*pp   gde je pp-parcijalni pritisak pp=0,5 bar, sada kada znas vrednosti pp imas da je K=0,25.

Dalje, imas sada novi pritisak od 1,2bar. Da je taj pritisak nastao raspadom NH4SH podelili bi smo to sa 2 (kao u prethodnom slucaju) i imali bi da su pp = 0,6 bar. Kako si ti dodao NH3, to znaci da ti se ravnoteza pomera u levo, trosi se dodati amonijak i vodonik-sulfid i nastaje amonijum-hidrogensulfid. Ako si dodao NH3 raste ti njegova koncentracija, a konc H2S opada, na racun pomeranja ravnoteze u levo. Uzecemo da je ta kolicina amonijaka koju smo dodali X (gde je X pp amonijaka koji smo dodali). Ako si dodao X amonijaka, polovina te kolicine se trosi na reakciju a polovina ostaje neproreagovala (polovina jer su odnosi mol 1:1 za amonijak:vodonik-sulfid). Onda pises:

(0,6 + X/2)  to ti je kolicina amonijaka koja je sada u ravnotezi. 0,6 ravnotezna kolicina + dodata kolicina koja nije proreagovala

(0,6 - X/2) ovo je kolicina vodonik sulfida u ravnotezi. 0,6 ravnotezna kolicina - kolicina H2S koja je rporeagovala a ona je proporcionalna proreagovaloj kolicini NH3 takodje zbog odnosa 1:1

I na kraju kako nam se vrednost za konstantu ne menja pisemo:

K = (0,6 + X/2) *(0,6 - X/2) 

0,25 = 0,36 - 0,6*X/2 + 0,6*X/2 - X2/4

X = 0,66 bar

To je zapremina NH3 koju smo dodali. Sada samo izracunamo pp:

pp(NH3) = 0,6 + X/2 = 0,6 + 0,33 = 0,93 bar

pp(H2S) = 0,6 - X/2 = 0,6 - 0,33 = 0,27 bar