Organska hemija

Vuk Biljuric's picture

Da li ciklo-alkoholi oksidacijom samo cikloketone??

milicaradenkovic's picture

Da.