Opšta hemija

dusanm's picture

1. Na temperaturi od 25ºC izvesna količina gasa zauzima zapreminu od 540 cm3. Izračunati koju će zapreminu zauzeti ista količina gasa na temperaturi od 80ºC, ako se pritisak gasa ne menja.

2. Izračunati molsku masu gasa čijih 145 g, na temperaturi od 15ºC i pod pritiskom od 100.5 kPa, zauzima zapreminu od 30 dm3.

3. Odrediti procentni sastav kalijum-hromata.

4. Koliko cm3 50% rastvora sulfatne kiseline, gustine 1.55g cm-3, treba uzeti za pripremanje 280 g 4% rastvora iste kiseline?

5. Odrediti molaritet 50% rastvora nitratne kiseline, čija je gustina 1.44 g cm-3.

6. Koliko kubnih centimetara rastvora natrijum-hlorida koncentracije 0.050 mol dm-3 možemo dobiti ako na raspolaganju imamo 17 cm3 15% rastvora iste soli gustine 1.23 g cm-3?

7. Odrediti molalitet 13% rastvora aluminijum-hlorida.

8. Odrediti koeficijent rastvorljivosti soli na temperaturi od 50ºC, ako je za dobijanje zasićenog rastvora na toj temperaturi potrebno rastvoriti 48 g soli u 136 g rastvora.

9. Vrednost pH rastvora sulfatne kiseline je 1. Stepen disocijacije sulfatne kiseline u rastvoru iznosi 94%. Koliko grama kiseline se nalazi u 150 cm3 ovog rastvora?

10. Izračunati promenu entalpije pri narednoj reakciji (najpre srediti jednačinu). ZnS(s) + O2(g) → ZnO(s) + SO2(g) Standardna entalpija stvaranja cink-sulfida iznosi −174 kJ mol-1, cink-oksida −350 kJ mol-1 i sumpor(IV)-oksida −297 kJ mol-1.

Moze li neko da resi neke od ovih?

Pop.'s picture

Postoji pravilo "jedan zadatak jedna tema" napisacu ti postupke, sam ih izracunaj

1) V1 / T1 = V2 / T2

2) pV =nRT kako ti je n=m/M zamenis i izrazis M=mRT/V (proveri izvodjenje)

3) ne razumem, procentni sastav kalijum hromata u cemu?

4) 280 : 100% = X : 4%

X = ...g

V = X / gustina = ...cm3  i to je zapremina, ali 100% a kako je tebi data 50% radis:

V : V1 = 50 : 100   gde ti je V1 ta nova zapremina a V ova koju si izracunao gore

Nastavak kada sledi veceras ili za par sati ako neko druge ne resi

dusanm's picture

za trece, valjda procentni sastav K , Cr, O4  u KCrO4

Pop.'s picture

Ako je to u pitanju, onda je resenje za

3) W(K) = 2*M(K) / M(K2CrO4) * 100 = ....%

W(Cr) = M(Cr) / M(K2CrO4) * 100 = ...%

W(O) = 4*M(O) / M(K2CrO4) * 100 = ....%

5) 50%-rastvor, to znaci da imas 50 g rastvorene supstance u 100 g rastvora. Pa nam je zato m(HNO3) =50g

n(HNO3) =m/M = ....mol

V = m(rastvora) / gustina = 100 / 1,44 = ....cm3

I molaritet ti je = broj molova komponente / zapremina rastvora

6) m = Ro * V = 1,23 * 17 = 20,91 g   pa opet imas da ti rastvor nije 100% pa kazemo:

20,91 : 100% = X : 17%

X = 3,14g to je nasa stvarna masa

n = m/M = 3,14 / 58,5 = 0,054 mol

V = n / c = 0,054 / 0,05 = 1,07 dm3 rastvora

7) molalitet je = broj molova komponente / masa rastvaraca

Kako ti imas 13% rastvor to znaci da imas 13 g rastvrene supstance i 100 g rastvora. A onda ti je masa rasvaraca 100 - 13 =87 g

Kako ti je neophodan br molova rastv supstance pisemo:

n = m / M = 13 / .... = .... mol i samo ove vrednosti zamenis i i zracunas molalitet

8) Koeficijent rastvorljivosti predstavlja koliko grama supstance nam se rastvara u 100 g vode da se dobije zasicen rastvor.

Ti imas 48 g rast. sups i 136 g rastvora pa odatle vidis da ti je masa rastvarace 136 - 48 = 90 g

Sada samo pisemo proporciju    48:90 = X:100

X = 53,3

9) Ako je pH = 1 onda nam je [H+] = 10-pH = 10-1 mol/dm3

Ovolika koncentracija bi ti bila da ti kis ima stepen disocijacije 100% ali je tebi stepen disoc. 97% pa samo ovu vrednost mnozis sa 0,97 (ne mnozimo procente vec ih delimo sa 100) pa ti je stvarna koncentracija H+ jona 0,097 mol/dm3. Sada moramo samo da vidimo kako nama sumporna kiselina daje ove H+ jone:

H2SO4 = 2H+ + SO42-    i vidis da 1 mol kiseline daje 2 mol H+ jona, tj da imamo duplo manje kiseline u odnosu na nase H+ jone, pa nam je sada c(H2SO4) = c(H+) /2 = 0,485 mol/dm3

I sada samo izracunamo m kiseline:

n = c*V = ...mol

m = n* M = .. .g

10) ΔrHΘ = zbir entalpija stvaranja produkata - zbir entalpija stvaranja reaktanata (ti nemas nikakve koeficijente u reakciji ali da si ih imao entalpije stvaranja se mnoze sa tim koeficijentima) = -350 + (-297) - (-174) = -473 kJ/mol

To ti je to. Inace ovo su ti sve opsti i laki zadaci, trebalo bi da popamtis ove formule jer ces ih cesto koristiti. Tj da razumes postupke zadataka a da popamtis jednacinu idealnog gasnog stanja (pV=nRT) , molalnost i molarnost, entalpije stvaranja....

dusanm's picture

Hvala puno