Hemijska ravnoteza

Vuk Biljuric's picture

Ako se koncetracija SO2 poveca sa 0,15mol/dm3 na 0.30mol/dm3,a koncetracija O2 ostane nepromenjena,brzina hemijske reakcije:2SO2+O2--->2SO3 se: pa je resenje smanji 2 puta.Moze li samo postupak ?

milicaradenkovic's picture

2SO2+O2<-------------->2SO3

v=k*{SO2}2*{O2}=k*(0.15)2*{O2}

v1=k*{0.3}2*{O2}

v/v1=k*(0.15)2*{O2}/k*(0.3)2*{O2}

v/v1=(0.15)2/(0.3)2

v/v1=1/0.5

 pa je v1=v/2 i brzina se smanji 2 puta.

alma1396's picture

Izracunjate konstantu ravnoteze reakcije:2HI(g)--->H2 (g) I2 (g) ,na 448 C ,ako su na toj temperaturi parcijalni pritisci gasova u satnju ravnoteze jednaki:p (H2)=7,58 x 10 na minus 3,p (I2)= 4,3 x 10 na minus 5,p(HI)= 4 X 10 na minus 3.
Mozete li da mi pomognete oko ovog zadatka?

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

Cherry's picture

Izracunati konstantu ravnoteze reakcije 2CO2=2CO +O2 na 2000 °C i pritisku 101,3 kPa ako je pri tim uslovima CO2 razlozen 1.8 molskih %. Hvala