79.

Tina Trezic's picture

U rastvoru H2SO4 (c=0,05 mol/dm3) izracunati koncentraciju H+ i SO4- jonova (u mol/dm3) i pH vrednost rastvora resenje je cH+= 0,1 mol/dm3,cso4-=0,05 mol/dm3 ,pH = 1,0)

katarinaaa995's picture

C(H2SO4)=0,05mol/dm3

H2SO4--->2H+ + SO42-

[H+]=i * C(H2SO4)=2*0,05=0,1 mol/dm3

[SO42-]=i * C(H2SO4)=1*0,05=0,05 mol/dm3

pH= -log[H+]= 1