Organska hemija

Natasa Mihajlovic's picture

Koliko se grama etanola dobija pri oslobadjanju 22,4 litara ugljen-dioksida ( normalni uslovi ) u procesu alkoholnog vrenja glukoze?

Rešenje treba da bude 46

milicaradenkovic's picture

C6H12O6----------------->2C2H5OH+2CO2

n(CO2)=V(CO2)/Vm=22.4/22.4=1 mol

n(etanola)=n(CO2)= 1 mol

m(etanola)=n(etanola)*Mr=46*1=46 g