Organska hemija

Natasa Mihajlovic's picture

Koliko je potrebno atoma vodonika za potpunu hidrogenizaciju 0,3 mola benzena do cikloheksana? 

REŠENJE treba da bude 7,2*10 (23)

milicaradenkovic's picture

C6H6+3H2----------------->C6H12

n(H2)=3*n(benzena)=3*0.3=0.9 mol

1 mol----------------------6*10(23)

0.9 mol--------------------x

x=0.9*6*10(23)/1=5.4*10(23) molekula H2

N(H)=2*N(H2)=2*5.4*10(23)=10.8*10(23) resenje nije tacno.