pH izracunavanja

NevenaFH's picture

Koliko je potrebno dodati NaOH koncentracije 0.001M u 0.02M rastvor CH3COOH zapremine 150ml da bi pH bio 4? 

Pop.'s picture

Vidis da ti se stvara pufer (ili bi trebalo da vidis :) ) pa kako je pH odnosno konc. H+ jona za pufer:

[H+] = Ka*n(kis)/n(konj.baza) odatle izrazavamo da nam je:

n(konj.baza) = Ka*n(kis) / [H+]

Sada izracunamo br molova dodate kis:

n(kis) = c * V = 0,02 * 0,15 = 0,003 mol i zamenimo u nasu jednacinu

n(konj.baza) = 1,8*10-5 * 0,003 / 10-4 = 5,4*10-4 mol

Kako ti imas 0,001 molarnu, gledamo koliko nam je potrebno ml te kiseline:

V = n / c = 5,4*10-4 / 0,001 = 0,54 dm3

Bar ja mislim da se ovako radi :p