Empirijska formula

Armela's picture

Sagorijevanjem 3,52g nekog organskog jedinjenja dobije se 8,847g CO2 i 2,718g H2O. Na temp. od 110°C i pri pritisku od 101,3kPa volumen ovog jedinjenja je 29,18ml i ima masu 0,065g. Odrediti empirijsku i molekulsku formulu jedinjenja ako sadrži ugljenik, vodonik i kiseonik.

pV=nRT   M=70g/mol, Kad trazim formulu dobijem C3H2O, a treba C4H6O

Kako da dobijem C4H6O?

milicaradenkovic's picture

Kada dobijes molekulsku masu 70 g/mol onda ides

n(CO2)=m/Mr=8.847/44=0.2 mol

n(H2O)=m/Mr=2.718/18=0.15 mol

n(C)=n(CO2)=0.2 mol

n(H)=2*n(H2O)=2*0.15=0.3 mol

m(C)=n(C)*Mr=0.2*12=2.4 g

m(H)=n(H)*Mr=0.3*1=0.3 g

m(O)=m-m(C)-m(H)=3.52-0.3-2.4=0.82 g

n(O)=m/Mr=0.82/16=0.05 mol

n(C):n(H):n(O)=0.2:0.3:0.05/:0.05

n(C):n(H):n(O)=4:6:1 pa je formula C4H6O

Armela's picture

Hvala :)