Reakcija bakra i sumporne kiseline

Sara_Sara's picture

Koliko je grama 98% rastvora sumporne kiseline potrebno za reakciju 12,7 g bakra? 

milicaradenkovic's picture

Cu+2H2SO4------------------>CuSO4+SO2+2H2O

n(Cu)=m/Mr=12.7/65=0.195 mol

n(H2SO4)=2*n(Cu)=2*0.195=0.39 mol

m(H2SO4)=n(H2SO4)*Mr=0.39*98=38.22 g

mr=ms/w=38.22/0.98=39 g 98 % kiseline

Sara_Sara's picture

Hvala puno!