Hemijski ekvivalent

milkabundalo's picture

Przenjem 4.9565 grama sulfida nekog metala dobijeno je 403.56 cm3sumpor (IV) oksida na 22°C i pritisku od 1.215kPa.Kiseonik i sumpor se jedine 1:1.Ako je molekulska masa sumpor(IV)oksida 64.06.a ekvivalentna masa sumpora 16.03 grama,Izracunati atomsku masu metala.Koji je to metal?Rezultat je 32.25.Metal je cink.

milkabundalo's picture

Jel neko zna ovaj zadatak,hitno mi je?