neorganska hemija

Natasa Mihajlovic's picture

pri oksidaciji 1,4 grama nekog elementa utrošeno je 1,12 litara kiseonika. Metal i kiseonik su u nastalom oksidu sjedinjeni u masenom odnosu?

milicaradenkovic's picture

M+O2-------------->MxOy

n(O2)=V(O2)/Vm=1.12/22.4=0.05 mol

n(O)=2*n(O2)=0.05*2=0.1 mol

m(O)=n(O)*Mr=16*0.1=1.6 g

m(M):m(O)=1.4:1.6