pitanje

ibrahim 123's picture

Atom natrijuma u reakciji sa atomom hlora:

prima elektron

otpušta elektron

se oksidira

stvara zajedničke elektronski par

asterix's picture

Na je metal, a svi metali otpuštaju elektrone, dok nemetali primaju.

Ne može nastati zajednički elektonski par jer se radi o ionskoj vezi, ne kovalentnoj