Kiseline

ibrahim 123's picture

Za potpuno zasićenje kiselina koje nastaju hidrolizom 1 mola dioleoglicerola, potrebno je:

a) jedan mol vodonika

b) dva mola vodonika

c) tri mola vodonika

d) četiri mola vodonika

 

milicaradenkovic's picture

Napisi  formulu dioleinoil glicerola i videces da ti za jenu oleinsku kiselinu treba 1 mol H2 a za dve dva mola pa je odgovor pod b.