Udeo mase HCl

Sara_Sara's picture

Udeo mase HCl u rastvoru nastalom mešanjem 50 grama 5% rastvora HCl i 200 grama 20% rastvora je ...

milicaradenkovic's picture

ms1=w1*mr1=50*0.05=2.5 g

ms2=w2*mr2=200*0.2=40 g

msu=ms1+ms2=40+2.5=42.5 g

mru=mr1+mr2=50+200=250 g

w=msu/mru=42.5/250=0.17 =17 % HCl

Sara_Sara's picture

Hvala, Milice. :)