derivati ugljene kiseline

Vesna's picture

16. Koliko mola dietil-karbonata sadrzi 3,6x10(22) atoma kiseonika?

Resenje 0.02

milicaradenkovic's picture

(CH3CH2)2CO3

1 mol------------------------6*10(23)

x mol-----------------------------3.6*10(22)

x=3.6*10(22)*14/6*10(23)=0.06 mol atoma O

u dietil karbonatu ima 3 atoma O

n(dietil-karbonata)=n(O)/3=0.06/3=0.02 mol