Koncentracija

Armela's picture

Za 1 mol hemoglobina vezano je 4 mola O2. Izračunati koncentraciju i zapreminu kiseonika u mol/dm3 pod normalnim uslovima p=101,3kPa T= 310K ako je prosječna koncentracija hemoglobina u krvi 2,2 *10^-3 mol/dm3.