Oksidi (neorganska hemija)

May's picture

Magnezijum i kiseonik se jedine u masenom odnosu 3:2. Koliko će se dobiti magnezijum oksida iz 9g magnezijuma i 9g kiseonika? (Mg = 24)

U rešenju piše 15g ali ja uporno dobijam 13,5.

Tiranikus's picture

2 Mg + O2  ---------> 2 MgO

9g magnezijuma odgovara kolicini od 9g/(24gmol-1) = 0.375mol

9g kiseonika odgovara kolicini od 9g/(32gmol-1)=0.28125mol

Odnos molova u reakciji je Mg : O = 2 : 1

Ako pretpostavimo da je izreagovala cela kolicina O2 to bi znacilo da je izreagovalo 0.5625mol magnezijuma (jer je to 2 puta vise molova od broja molova kod O2). Mi tu kolicinu nemamo. Sledi, izreagovao je ceo Mg, dok je kolicina izreagovalog kiseonika 0.375mol / 2 = 01875mol.

 

Kolicina nastalog MgO je ista kao i kolicina izreagovalog Mg: n=0.375mol, a molarna masa mu je M=40gmol-1

=> m (MgO) = 40*0.375= 15g

Milica 74's picture

Izracunaj koliko.mol-a kiseonika je potrebno za sagorevanje 7mol-a magnezijuma