Hemijska kinetika

Tiranikus's picture

U reakciji prvog reda A-->B, pocetna koncentracija jedinjenja A bila je 0.1M, a posle 10min 0.05M. Kolika je bila koncentracija jedinjenja A posle 5min od pocetka reakcije? 

Resenje: 0.0707M

milicaradenkovic's picture

Koncentracije na pocetku i posle 5 minuta treba da budu jednake koncentracijama posle 5 minuta i posle 10 minuta.

0.1:x=x:0.05

x= koren(0.05*0.1)=0.0707 M

Tiranikus's picture

Ok