AnalitičkaHemija

Sunce's picture

Treba mi samo rezultat da uporedim da li sam radila pravilno. :)

-Kolika je koncentracija OH- jona, i koliki je pH rastvora koji se dobije mješanjem 0,18 mola amonijum-hlorida, 0,1 mola amonijum-hidroksida i 0,01 mola hlorovodonične kiseline, i sve se zatim razrijedi destilovanom vodom do 1L. KNH4OH = 1,8 * 10-5

Ja sam dobila konc. OH- =8,52 * 10-6 mol/l, i pH=8,94.

Hvala unaprijed. :)

Tiranikus's picture

Dobar ti je rezultat. Ne bih da pisem postupak ako ti je nepotreban :D