lipidi

atomcic's picture

Koliko se molova natrijum-stearata dobija reakcijom 6g natrijum-hidroksida sa distearoil-palmitoil-glicerolom? Ar (Na)=23

1) 0,2

2) 0,3

3) 0,4

4) 0,1

5) 0,8

Tiranikus's picture

Gl S2 P + 3NaOH ----------> Gl OH3 + 2NaS + NaP

...............6g (0.15mol).......................x................

x = 0.15*2/3 = 0.1mol, pa je odgovor pod 4)

Gl predstavlja ostatak glicerola, a S i P odgovarajuce kiselinske ostatke stearinske odnosno palmitinske kiseline :D

atomcic's picture

A sta je ovo 2/3 ? Ja racunam kao n=m/Mr i odatle dobijem 0,15 i onda m=n*Mr i ispada mi 15,3,a nije dobro treba 0,1 :(

Tiranikus's picture

Dobija se iz proporcije:

0.15mol NaOH : 3mol NaOH = x : 2mol NaS

x = 0.15*2/3 mol NaS = 0.1 mol NaS

atomcic's picture

Dobila,hvala :)