Dinamička stereohemija

Woody's picture

Stereohemijski tok redukcije t-butil metil ketona vodonikom uz prisustvo katalizatora, kako se odnose dobijeni proizvodi i nastaje li neki od proizvoda u višku, ako je odgovor potvrdan, zašto?

Dobijamo racemat, tj. jedan alkohol sa OH grupom cis postavljenom, a drugi sa OH- grupom trans postavljenom na II C- atomu? Ne nastaje nijedan od proizvoda u višku jer je keto grupa planarna, pa je podjednaka verovatnoća napada vodonika sa obe strane keto grupe, pa nastaje ekvimolarna smeša dva enantiomera ili je to zbog toga što ovde ne možemo upotrebiti Kramovo pravilo, jer nemamo hiralan C- atom, tj. ne možemo reaktant predstaviti Njumanovom formulom u kojoj bi imali veliki, mali i srednji supstituent na jednom od C-atoma? I proizvode predstavljamo običnim cik-cak formulama? Hvala unapred.